فرش ماشینی درجه یک

شماره حسابهای شرکت فرش ساویز

بانک سپه - محمدحسين رحماني طاهرى

شماره کارت:

5892-1012-3652-1429

شماره حساب:

2159300583911

شماره شبا:

IR350150000002159300583911

بانک صادرات - محمدحسين رحماني طاهرى

شماره کارت:

6037-6976-3154-7491

شماره حساب:

0116404891007

شماره شبا:

IR270190000000116404891007

بانک ملت - محمدحسين رحماني طاهرى

شماره کارت:

6104-3372-7143-0264

شماره حساب:

1532914656

شماره شبا:

IR530120020000001532914656

بانک ملی - محمدحسين رحماني طاهرى

شماره کارت:

6037-9917-6807-9307

شماره حساب:

0226160581008

شماره شبا:

IR840170000000226160581008